Đóng

Auction Result

Thông báo kết quả đấu giá Cổ phần của Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ tại Công ty Cổ phần Công nghiệp tàu thuỷ Sông Đào

04/02/2020 Auction Result

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH

LẠC VIỆT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ

 

Ngày 21 tháng 01 năm 2020 Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt tổ chức buổi công bố giá tài sản là Cổ phần của Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ (SBIC) tại Công ty Cổ phần Công nghiệp tàu thuỷ Sông Đào (lần đấu giá thứ 2) – tại Văn phòng Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt số 14/143 phố Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

 

I – THÀNH PHẦN THAM GIA

  1. Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt
Ông:    Đoàn Xuyên Sơn Chức vụ: Đấu giá viên
Chứng chỉ hành nghề số: 868/TP/ĐG-CCHN Ngày 17/02/2014
  Thẻ đấu giá viên số: 134/ĐGV Ngày 22/07/2019
  1. Khách hàng trúng đấu giá: Nguyễn Ngọc Phú
Địa chỉ : 4/16 Bình Lộc, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
CCCD số : 030093003043 Ngày cấp : 28/11/2017
Nơi cấp : Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

II – NỘI DUNG THÔNG BÁO

Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt thông báo Khách hàng Nguyễn Ngọc Phú đã trúng đấu giá tài sản, với nội dung như sau:

  1. Tên tài sản: Cổ phần của Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ (SBIC) tại Công ty Cổ phần Công nghiệp tàu thuỷ Sông Đào (Sau đây gọi là “Sau đây gọi chung là “Cổ phần của SBIC tại Công ty CNTT Sông Đào”).

(Chi tiết trong hồ sơ mời tham gia đấu giá)

  1. Giá khởi điểm:

Giá khởi điểm cho Cổ phần của SBIC tại Công ty CNTT Sông Đào là 1.588.751.600 đồng (Bằng chữ: Một tỷ năm trăm tám mươi tám triệu bảy trăm năm mươi mốt nghìn sáu trăm đồng).

Tương đương với 92.910 đồng/cổ phần (Bằng chữ: Chín mươi hai nghìn chín trăm mười đồng một cổ phần).

  1. Giá trúng đấu giá: 93.410 đồng/cổ phần (Bằng chữ: Chín mươi ba nghìn bốn trăm mười đồng trên một cổ phần).

Tổng giá trúng đấu giá: 93.410 x 17.100 cổ phần = 1.597.311.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, năm trăm chín mươi bảy triệu, ba trăm mười một nghìn đồng).

Auction Result Related