Đóng

Các sản phẩm trúng đấu giá phiên 26/11

28/11/2016 Auction Result, Stories & Video, Tin tức

LOT 1: Chóe Biên Hòa Niên đại: Gốm Biên Hòa xưa Giá khởi điểm: 7.000.000 VNĐ Giá trúng đấu giá: 8.600.000 VNĐ LOT 1: Bien Hoa pottery Choe (a kind of ceramic pot) Date: Ancient Bien Hoa pottery Starting price: 7.000.000 VND Auction price: 8.600.000 VND

t2-01

LOT 3: Bộ Gốm Chu Đậu Niên đại: Thời Trần TK 14-15 Giá khởi điểm: 29.000.000 vnđ Giá trúng đấu giá: 40.000.000 vnđ LOT 3: The Chu Dau ceramic set Date: The Tran Dynasty in the 14th-15th century Starting price: 29.000.000 VND Auction price: 40.000.000 VND

t2-1

LOT 4: Bộ Bình Vôi Gốm Việt Niên đại: Trần – Lê – Nguyễn Giá khởi điểm: 11.000.000 vnđ Giá trúng đấu giá: 12.000.000 vnđ LOT 4: The set of Vietnamese lime pots Date: the Tran – Le – Nguyen Dynasty Starting price: 11.000.000 VND Auction price: 12.000.000 VND

 

t2-2

LOT 6: Bộ Gốm Việt 6 món Niên đại: Trần – Lê Giá khởi điểm: 5.000.000 vnđ Giá trúng đấu giá: 10.000.000 vnđ LOT 6: A set of Vietnamese ceramics (6 pieces) Date: Tran – Le Dynasty Starting price: 5.000.000 VND Auction: 10.000.000 VND

Auction Result Related